Me GENEROIssa näemme organisaatiot kokonaisuuksina, joiden kehittäminen edellyttää sekä ihmisten uudistumista että toiminnan ja sitä ohjaavien rakenteiden uudistamista.

Työotteemme on kokonaisvaltainen ja valmentava.
Ratkaisemme kanssanne haasteenne ja autamme puuttumaan sen juurisyihin. Toimimme rohkeasti, käytännönläheisesti ja selkeäsanaisesti, tarvittaessa myös tiukasti hyvällä sävyllä haastaen. Ohjaamme näkemään kokonaisuuden, tunnistamaan uudistamistarpeet ja varmistamaan toimeenpanoon.

Strategiatyö | Kehitys- ja muutosohjelmat | Muutosjohtamisen tuki | Valmennukset | Osaamisen kehittäminen | Yksilölliset valmennukset | Asiakastutkimukset

ENEMMÄN JA SYVEMPÄÄ ASIAKASYMMÄRRYSTÄ

Osallista asiakas kehittämiseen ja altista henkilöstö asiakkaalle.

Asiakas on jotenkin kaukainen asia päivittäisessä tekemisessä, vaikka sen pitäisi olla jokaisella toiminnan keskiössä.

Keräämme kyllä tietoa toiminnastamme ja asiakkaistamme, mutta emme saa hyödynnettyä sitä kehittämisessä.

Luulimme ymmärtävämme, mitä asiakas meiltä odottaa…

Haasteena on, että ei päästä tarpeeksi syvälle siihen, mitä asiakas todella tarvitsee.

Aito ja syvempi asiakasymmärrys varmistaa vaikuttavuuden

Pintapuolinen tieto asiakastyytyväisyydestä tai vain asiakasvastaavan tiedossa olevat palautteet eivät tue kehittämistä. Niinpä päivittäinen toiminta keskittyy sisäiseen puuhaamiseen ja asiakas unohdetaan.

Avainasia on avoin ja uudenlainen kommunikaatio asiakkaan kanssa sekä asiakastiedon laaja hyödyntäminen organisaation sisällä. Tämä synnyttää uutta ajattelua ja saa aikaan koko organisaation kattavan kehitysimpulssin.

Mitä teemme?

 • Kokoamme organisaatiossa olevan asiakastiedon, tunnistamme puutteet ja paikkaamme ne.
 • Autamme kartoittamaan ja ymmärtämään syvemmin asiakkaan todelliset odotukset ja tarpeet.
 • Tuemme hyödyntämään asiakastietoa muutokseen pakottajana läpi organisaation.
 • Autamme juurruttamaan paremman asiakasarvon edellyttämät muutokset arjen toimintaan ja teemme kehittymisen näkyväksi.

Enemmän ja parempaa tehoa

Sopivasti ohjaavat ja paljon mahdollistavat rakenteet.

Tunnusluvut kertovat karua kieltä suorituskyvystämme.

Meillä on aivan liikaa poikkeamia. Ne heikentävät sekä tuottavuutta että asiakaskokemusta.

Jotenkin tuntuu, että koneemme ei nyt käy täysillä vaan sutii. Mistä oikein on kyse?

Tukevatko rakenteenne jatkuvan parantamisen lisäksi myös uudistamista?

Kiinnostavat palvelut ja fiksusti suunnitellut prosessit eivät yksin riitä. Ratkaisevaa on se, kuinka ihmiset toimivat niiden puitteissa ja uudistavat niitä yhteisen  päämäärän nimissä.

Huipputuloksia mahdollistavat rakenteet ohjaavat kohti yhteistä päämäärää, mutta antavat tilaa toteuttamiselle, oppimiselle, jatkuvalle parantamiselle ja uudistamiselle. Ne myös tukevat läpinäkyvyyttä ohjaten toimintaa strategisesti linjakkaaksi.

Mitä teemme?

 • Autamme löytämään toiminnan pullonkaulat ja niiden juurisyyt sekä arvoketjun kriittiset pisteet.
 • Tunnistamme ja autamme lopettamaan tehoa syövän turhan tekemisen ja ohjaamme säästyneen energian oikeisiin asioihin.
 • Vahvistamme johtajuutta, strategista ajattelua ja liiketoimintaosaamista.
 • Autamme päivittämään johtamisjärjestelmän tukemaan paremmin strategian toimeenpanoa.

ENEMMÄN JA TÄSMÄLLISEMMIN AJASSA

Strateginen ketteryys varmistaa kilpailuedun jatkuvuuden.

Toimintamme ei ole kaikilta osin ajanmukaista.

Näemme kyllä toimintaympäristön muutokset mahdollisuuksineen ja haasteineen, mutta ne eivät aiheuta meillä toimenpiteitä.

Meillä on strategia ja hyvä sellainen onkin. Se vain ei toteudu.

Me ollaan aina tehty töitä eikä strategioita.

Osallista ihmiset uudistamaan toimintaa

Vanhaan jämähtänyt organisaatio ammentaa voimansa vanhoista onnistumisista. Ne tuudittavat vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen ja passivoivat ihmiset. Päätöksenteossa tukeudutaan asioihin, jotka ovat linjassa oman toiminnan kanssa. Seurauksena taantuminen ja parhaiden osaajien pako.

Organisaation ketteryys kumpuaa osallistavasta tavasta tuottaa, toimeenpanna ja päivittää strategia. Se tuo organisaation päämäärät ja tavoitteet osaksi arkea. Osallistaminen selkeyttää ymmärrystä omasta roolista ja siihen kohdistuvista odotuksista. Tämä puolestaan mahdollistaa omistautumisen ja antaa sekä suunnan että syyn omalle uudistumiselle.

Mitä teemme?

 • Autamme luomaan tilanteeseen sopivan ja osallistavan tavan tehdä strategia.
 • Tuemme strategian ketterässä toimeenpanossa läpi organisaation (mm. OKR -tavoiteasetantamalli).
 • Autamme kyseenalaistamaan organisaatiossa vallitsevan olotilan ja käynnistämään muutoksen.
 • Tuemme uudistamaan toimintakulttuuria oppimista kirittäväksi ja innovaatioita mahdollistavaksi.

Enemmän ja lujemmin yhdessä

Rakenna luottamus, joka sen mahdollistaa.

Palaverit menee oman tontin puolustamiseksi.

Meillä on varmaan yhtä monta tapaa, kuin on tekijääkin.

Meillä elää joku ihmeen sankarikulttuuri.

Porukalla tekeminen muuttuu sellaiseksi vääntämiseksi siitä, että kuka osaa ja on oikeassa.

Yhdessä tekeminen on aidosti yhdessä tekemistä

Yhdessä tekeminen vaatii oman roolin selkeyttä ja luottamusta toisiin, kokemusta kaksisuuntaisesta vuorovaikutuksesta, toisen arvostamista ja arvostuksen saamista. Lisäksi tarvitaan kyseenalaistamatonta kokemusta ryhmän jäsenyydestä, lupausta puhua vapaasti sekä varmuutta saada apua ja tukea ilman kasvojen menettämisen pelkoa.

Jos nämä puuttuvat on helpompaa ja turvallisempaa tehdä itse, vastata vain itselle.

Mitä me teemme?

 • Autamme varmistamaan yhteisen ymmärryksen organisaation perustehtävästä sekä siihen liittyvistä odotuksista ja tavoitteista.
 • Tunnistamme toimintakulttuurin vahvuudet ja yhteisen tekemisen avaintekijät.
 • Autamme rakentamaan uutta yhteistä toimintatapaa ja tuemme luopumaan vanhasta.
 • Ohjaamme luottamusta rakentavaan tapaan toimia ja käyttäytyä.

Enemmän ja parempaa johtajuutta

Vähemmän johtamista, enemmän johtajuutta.

Ihmiset eivät ota vastuuta!

Minä niin haluaisin, että esimiehet tai oikeastaan kaikki haastaisivat palavereissa myös toisiaan.

Tuntuu, että kokouksiin tullaan vain tullaan vain selviytymään eikä tuomaan lisäarvoa.

Annetaankohan täällä palautetta? Minä en ole ainakaan koskaan sitä saanut!

Jos haluat kasvattaa johtajuuttasi, opi ensin itsesi!

Johtajuuden puute on rohkeuden puutetta. Johtajuus vaatii rohkeutta. Rohkeutta tehdä päätöksiä, rohkeutta olla läsnä, rohkeutta vaikuttaa itseen ja muihin. Johtajuus on rohkeutta kantaa vastuuta itsestä, muista ja koko organisaatiosta. Rohkeutta nousta vaikuttajan asemaan. Johtajuus ei katso asemaa tai titteliä.

Rohkeus kumpuaa itsestä, omasta tulkinnasta. Tulkinnasta, millaiseksi itseni näen ja koen. Ymmärryksestä, että ominaisuuteni ovat vahvuuksia, joita voin opetella hyödyntämään. Oivalluksesta, että voin oppia ja opin uusia taitoja. Kokemuksesta, että koen itseni hyväksi ja arvokkaaksi. Arjen lujuus syntyy hyvän itsetunnon kokemuksesta.

Mitä me teemme?

 • Tuemme kasvattamaan itsensä arvostamista johtajana ja tätä kautta vahvistamaan ammatillista itsetuntoa - Rohkeuden lähde!
 • Autamme organisaationne avainhenkilöitä määrittämään ja hyödyntämään omat vahvuutensa johtajina – Ihmislähtöinen lujuus!
 • Rohkea ja ihmislähtöisesti luja johtaja uskaltaa johtaa hyvällä sävyllä ja läheltä – Läheltäjohtamisen taito!
 • Autamme kehittämään organisaatiota läpäisevää johtajuutta – Roolit kirkkaiksi!

Generaattorit

Profiilikuva

Jukka Tahvanainen

Valmentaja, konsultti & kehittäjä | Ekonomi | Senior Partner | Toimitusjohtaja Strategia, liiketoiminnan kehittäminen, uudistumiskyky. Yritysvalmentaja ja –konsultti vuodesta 2010. 0500 663 773 LinkedIn profiili
Profiilikuva

Anna Savolainen

Tutkimukset & projektien johto | Ekonomi Asiakkaan osallistaminen, projektien tuki. Liiketoiminnan kehittämisen tukea vuodesta 2011. 050 381 6613 LinkedIn profiili
Profiilikuva

Verneri Wirenius

Valmentaja, konsultti & kehittäjä | Psykologi | Senior Partner Rohkeuden ja lujuuden synnyttäminen, parempi johtajuus, yhdessä enemmän ja laadukkaammin, uudistumisen tukeminen ja juurruttaminen. Yritysvalmentaja ja –konsultti vuodesta 2008. 040 821 4824 LinkedIn profiili
Profiilikuva

Karoliina Hiltunen

Valmentaja, konsultti & kehittäjä | Psykologi | KTM Henkilöstön ja johdon kehittäminen, merkityksellinen ja tehokas työnteko, milleniaalien johtaminen. Kokemukselliseen oppimiseen perustuvaa valmennusta vuodesta 2016 alkaen. 044 989 5798 LinkedIn profiili

MEIDÄT TAVOITAT

Lomakkeella

Sähköpostilla
etunimi.sukunimi@generoi.fi

Olet myös tervetullut meille Aviapolikseen.

Sovithan tulostasi etukäteen!

GENEROI Development Oy
Aviabulevardi
Karhumäentie 3, 4. krs
01530 Vantaa

Y-tunnus 2853030-2

Ota yhteyttä Takaisin ylös