1.YKSITYISYYDENSUOJA 

Generoi Development Oy (jatkossa ”GENEROI”) kerää käyttäjätietoja www.generoi.fi -sivustonsa (”sivusto”) käyttäjistä. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan siis www.generoi.fi –sivustoon. 

Meille on tärkeää suojata yksityisyytesi ja henkilötietosi. GENEROI on sitoutunut noudattamaan henkilötie-tojen käsittelyssä liittyvän tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Kerromme henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset tässä tietosuojaselosteessa. 

Päivitämme tietosuojaselostettamme aina verkkosivujemme uusien ominaisuuksien myötä. Löydät sivustol-tamme aina ajantasaisen tietosuojaselosteen. 

2. MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA? 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotta 

  • pystyt käyttämään sivustoa
  • voimme kehittää sivustoa 

Lisäksi käytämme tietoja rajatusti myös viestintä- ja markkinointikäytössä. 

Hyödynnämme henkilötietoja myös sivuston tietoturvan ylläpitämiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan. 

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME? 

Käsittelemme vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia hen-kilötietoja: 

  • Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot: esimerkiksi vierailun aika; sivu, jolta käyttäjä on siir-tynyt sivustolle; sivustolla vieraillut sivut; verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite sekä selaimen versio, lait-teen käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä sekä vastaavat tekniset tiedot. GENEROI käyttää evästeitä yms. teknologioita kerätäkseen tätä tietoa. 

4. TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä heidän käydessään verkkosivustollamme. 

5. OIKEUSPERUSTEET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE 

Oikeutettu etumme ylläpitää ja kehittää sivustoamme sekä viestiä ja markkinoida toiminnastamme: 

  • Sivuston käytöstä kerätyt tiedot
  • Käsiteltävät henkilötiedot viestintä- ja markkinointitarkoituksiin
  • Sivustomme tietoturvasta huolehtiminen ja väärinkäytösten ehkäisy ja tutkinta. 

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KOLMANSIEN TAHOJEN TOIMESTA 

GENEROI siirtää vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja: 

6.1) Palveluntarjoajat Käytämme Internet-sivustoillamme palveluntarjoajien evästeitä, kuten mm. Google Analyticsin evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. 

6.2) Oikeudelliset syyt Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen 

  • lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi tai
  • väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittele-miseen. 

7. KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT 

Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Säilytämme henkilötietoja sen ajan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen henkilötieto-jen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi huomioiden käsittelyn oikeusperusteen voimassaolon ajan. 

9. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kir-jallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@generoi.fi) suomeksi tai eng-lanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovut-taminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa PDF-muodossa lähettämällä pyynnön rekisterinpitäjälle (asiakaspalvelu@generoi.fi). 

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentu-nut henkilötieto on pystyttävä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyyn-nön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevia henkilötietoja sekä henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. 

10. YHTEYSHENKILÖT JA VIRANOMAISTIEDOT 

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä GENEROIn asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@generoi.fi) Oikeuk-siesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen ja oikeuksien käyttö edellyttää tunnistautumista. 

Rekisterinpitäjä:
GENEROI Development Oy Tammiston kauppatie 7 B 01510 Vantaa 

Rekisterin ylläpitäjä
Jukka Tahvanainen Managing Partner Sähköposti: jukka.tahvanainen@generoi.fi 

Tietosuojavastaava
Jukka Tahvanainen Yhteystiedot: jukka.tahvanainen@generoi.fi 

Valitusoikeus
Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki p. 029 566 6777 (Neuvonta yksityishenkilöille) 

tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi